Avvocati Petrillo Rossi Nowacki Studio Legale Associato Rimini Avvocati Penalisti - loading...

Polityka prywatności i polityka plików Cookies:

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy państwa, że ​​dane przekazane naszej firmie będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem ue nr. 2016/679 (dalej również „rodo”) oraz dekretem ustawodawczym 101/2018.

Z tego powodu zachęcamy państwa do uważnego przeczytania poniższych informacji.

Administrator danych:
Administratorem danych jest kancelaria adwokacka adw. Alessandro f. Petrillo I wspólnicy adw. Monica rossi I adw. Jakub nowacki – via circonvallazione occidentale n. 8 – 47923 rimini (rn), z którym można się skontaktowa pod wskazanym adresem lub pod numerem telefonu 0541785610 lub pod adresem e-mail info@petrilloeassociati.It.
Cele przetwarzania danych:
Podane dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 1. Wypełnienie zobowiązań umownych; 2. Wypełnienie obowiązków księgowych I podatkowych; 3. Zarządzanie dostawcami (administracja dostawcami, administracja umowami, zamówieniami, dostawami I fakturami); 4. Zarządzanie klientami (administracja klientami, administracja umowami, zamówieniami, wysyłkami I fakturami, kontrola wiarygodności I wypłacalności); 5. Prawne I ekonomiczne traktowanie personelu; 6. Zarządzanie sporami sądowymi (naruszenie umowy, ostrzeżenia, transakcje, windykacja, arbitraż, spory prawne); 7. Wypełnienie obowiązków prawnych; 8. Prawnie uzasadniony interes administratora.
Zakres komunikacji I upowszechniania:
Informujemy, że w celu realizacji wyżej wymienionych celów, zebrane dane mogą by przekazywane podmiotom trzecim, odpowiednio wyznaczonym jako przetwarzający dane, których referencje zostaną podane do wiadomości na twoje jakiekolwiek żądanie, np. Instytucje ochrony I opieki społecznej, firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi informatyczne I telematyczne, firmy zajmujące się archiwizacją I konserwacją, firmy drukarskie I pocztowe, firmy zarządzające pocztą elektroniczną, organy sądowe lub administracyjne, księgowi, prawnicy, konsultanci, lekarze, spółki zależne lub powiązane, centrum ryzyka , firmy audytorskie, fundacje I instytuty uniwersyteckie I pozauniwersyteckie, stowarzyszenia branżowe. Poza powyższymi hipotezami twoje dane osobowe nie będą przekazywane ani ujawniane bez twojej wyraźnej zgody.
Metody przetwarzania:
Przetwarzanie będzie odbywa się zarówno w formie papierowej, jak I zautomatyzowanej, zgodnie z zasadami legalności, prawidłowości, nienadużycia I stosowności ustanowionymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, mające na celu zapobieżenie dostępowi osób nieupoważnionych, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu przetwarzanych danych.
Przechowywanie danych:
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji ww. Celów lub w każdym przypadku przez okres przewidziany do wypełnienia obowiązków prawnych, o ile dalsze ich przechowywanie nie jest niezbędne do realizacji poleceń organów.
Miejsce przetwarzania I zakres obiegu danych:
Zarządzanie I przechowywanie danych osobowych będzie odbywa się na serwerach administratora danych I/lub firm zewnętrznych wyznaczonych I należycie wyznaczonych jako przetwarzający dane, zlokalizowanych zarówno w unii europejskiej, jak iw krajach spoza ue. W związku z tym dane mogą by przekazywane zarówno w obrębie unii europejskiej, jak I poza nią. W związku z ewentualnym przekazaniem danych poza ue, administrator zapewnia od tej pory, że odbywa się to zgodnie z przepisami prawa poprzez zawarcie umów gwarantujących odpowiedni poziom ochrony oraz poprzez przyjęcie standardowe klauzule umowne przewidziane przez komisję europejską.
Odmowa podania danych:
Informujemy, że odmowa wyrażenia zgody na wskazane zabiegi może uniemożliwi realizację umowy.
Prawa osób, których dane dotyczą:
W związku z przetwarzaniem jakichkolwiek danych osobowych dostarczonych przez naszą firmę przypominamy, że jako zainteresowana strona masz prawo do: – uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku istnienia danych osobowych, które cię dotyczą, nawet jeśli nie są jeszcze zarejestrowane I ich przekazanie w zrozumiałej formie; – uzyska wskazanie: a) pochodzenia danych osobowych; b) celach I sposobach przetwarzania; c) logiki stosowanej w przypadku przetwarzania danych przeprowadzanego za pomocą instrumentów elektronicznych; d) danych identyfikacyjnych właściciela, osób zarządzających I wyznaczonego przedstawiciela zgodnie z art. 3 ust. 1 rodo I dekretu ustawodawczego 101/2018; e) o podmiotach lub kategoriach podmiotów, którym dane osobowe mogą zosta przekazane lub które mogą się o nich dowiedzie jako wyznaczony przedstawiciel na terytorium państwa, menedżerowie lub agenci; – uzyskania: a) aktualizacji, sprostowania lub, w razie zainteresowania, integracji danych; b) usunięcia, przekształcenia w posta anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie jest zbędne do celów, w których dane zostały zebrane lub następnie przetworzone; c) poświadczenie, że o operacjach, o których mowa w lit. A) I b), powiadomiono, także w odniesieniu do ich treści, osoby, którym dane zostały przekazane lub rozpowszechnione, z wyjątkiem przypadku, gdy wypełnienie to okaże się niemożliwe lub wiąże się z użyciem środków oczywiście nieproporcjonalnych do chronionego prawa; – sprzeciwi się w całości lub w części: a) z uzasadnionych powodów przetwarzaniu danych osobowych, które cię dotyczą, nawet jeśli są one istotne dla celu ich gromadzenia; b) do przetwarzania danych osobowych, które państwa dotyczą, w celu przesyłania materiałów reklamowych lub sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzania badań rynku lub komunikacji handlowej, poprzez korzystanie z automatycznych systemów telefonicznych bez interwencji operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej I/lub tradycyjnymi metodami marketingowymi przez telefon I/lub pocztę tradycyjną. Należy zauważy , że prawo sprzeciwu zainteresowanego, o którym mowa w powyższej lit. B), do celów marketingu bezpośredniego z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych rozciąga się również na metody tradycyjne I że w każdym przypadku istnieje możliwość skorzystania przez zainteresowanego z prawa do sprzeciw również tylko częściowo. W związku z tym zainteresowana strona może zdecydowa o otrzymywaniu wyłącznie komunikatów przy użyciu tradycyjnych metod lub wyłącznie komunikatów automatycznych lub żadnego z tych dwóch rodzajów komunikatów; – tam, gdzie ma to zastosowanie, przysługują ci również prawa wynikające z art 16-21 rodo (prawo do sprostowania, prawo do bycia zapomnianym, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia umownych I surowych danych nawigacyjnych, prawo do sprzeciwu), a także prawo do złożenia skargi do gwaranta ochrony danych osobowych.
Ciasteczka:
Witryna nie gromadzi żadnych danych osobowych użytkowników za pomocą plików cookie. Pliki te zapisywane są w pamięci komputera użytkownika w celu ułatwienia kolejnych odwiedzin naszego serwisu. Pliki cookie nie służą do przesyłania informacji o charakterze osobistym ani nie służą do przesyłania danych osobowych, wszelkiego rodzaju trwałe pliki cookie lub systemy śledzenia użytkowników, użycie c.D. Cookies sesyjne (które nie są trwale przechowywane na komputerze użytkownika I znikają po zamknięciu przeglądarki) jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji (składających się z liczb losowych generowanych przez serwer) niezbędnych do bezpiecznego przeglądania I wydajności serwisu. Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywa żadnego rodzaju plików cookie, może podnieść poziom ochrony, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
Zmiany informacji:
Ewentualne wejście w życie nowych regulacji sektorowych, a także ciągłe sprawdzanie I aktualizowanie usług zarezerwowanych dla państwa może spowodowa konieczność modyfikacji sposobów I warunków opisanych w niniejszej informacji. Niewykluczone zatem, że dokument ten będzie z czasem ulegał zmianom. W związku z tym zachęcamy do okresowego przeglądania dedykowanej strony w tej witrynie.
Pytania, skargi, sugestie:
Więcej informacji, sugestii, skarg lub sporów dotyczących polityki prywatności firmy adwokackiej można przesyła na adres info@petrilloeassociati.It.